Season 10. leaders

Score
1 Serg Struk 11 267 505
2 Polainas Lordsaint 1 637 526
3 Jan Škrabal 1 632 198
4 BlueBean007 961 272
5 Richard927 807 542
6 Gabriel Cruz 726 314
7 Tom Hogan 508 852
8 love india 445 089
9 Brandon H 289 249
10 TeamHans 214 906
Passengers Transferred
1 Serg Struk 24 371 074
2 Polainas Lordsaint 4 648 562
3 Gabriel Cruz 3 783 759
4 BlueBean007 3 731 012
5 Jan Škrabal 2 971 926
6 love india 2 149 829
7 Brandon H 2 001 015
8 Tom Hogan 1 636 612
9 Richard927 1 602 347
10 TeamHans 1 341 716
Freight Delivered
1 Serg Struk 2 948 008
2 Gabriel Cruz 2 536 325
3 Polainas Lordsaint 2 420 114
4 Jan Škrabal 1 232 929
5 BlueBean007 1 194 230
6 love india 749 742
7 Tom Hogan 738 484
8 Richard927 530 933
9 TeamHans 499 134
10 Brandon H 486 667